MEDIATOR

Mediator

Aleksandra Fątowicz jako mediator prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Mediator jako osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacja jest historycznie pierwszą, a zarazem najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zbiorczo nazywanych ADR – Alternative Dispute Resolution. W przypadku sporu na tle prawnym, celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony (np. ustalającej wysokość alimentów, zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne). Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Kancelaria Mediacyjna poza standardowymi sposobami prowadzenia mediacji – spotkania bezpośrednie, indywidualne – korzysta z platformy do prowadzenia mediacji za pomocą telefonu i internetu (e-mediacja). Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne z wykorzystaniem tej metody, w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego z nich stanowisko.

Aleksandra Fątowicz jest mediatorem specjalizującym się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Należy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie.

 

Zalety mediacji:

 • szybkość
 • niskie koszty
 • poufność
 • dobrowolność (zawsze można odstąpić)
 • obustronne korzyści
 • poczucie bezpieczeństwa (nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami)
 • dostępność (dopóki nie zapadnie wyrok można wejść na drogę mediacji w dowolnej fazie sporu)

W Kancelarii Mediacyjnej:

 • znajdziesz porady jak rozpocząć mediację
 • uzyskasz informacje o procedurach mediacyjnych
 • dowiesz się ile to kosztuje
 • przeprowadzisz mediacje

 

Mediacja jest to szybkie rozwiązanie sporu mniejszym kosztem.

W mediacji każdy wygrywa, a trwanie w konflikcie jest niszczące dla wszystkich.

Na drodze mediacji możesz rozwiązać swój problem oszczędzając czas i pieniądze. Masz wpływ na rezultat.

kancelaria-adwokacka-konin-centrum-mediacyjne

 

E-MEDIACJA

Przedmiot postępowania mediacyjnego

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie (krótki opis)*
Wartość przedmiotu sporu zgłoszonego do mediacji*

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Załączniki (max 2mb):

Pouczenie

Rozpoczęcie postępowania mediacyjnego nastąpi po złożeniu przez drugą stronę pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez Prezesa Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz po wyznaczeniu przez obie strony mediatora. Jeżeli strony nie wybiorą mediatora ale jest zgoda na mediację osobę mediatora wyznacza Prezes Centrum Mediacyjnego z listy stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne nie będzie wszczęte w określonym czasie o ile druga strona nie wyrazi zgody na udział w mediacji, bądź nie zostanie wniesiona opłata mediacyjna w terminie 7 dni od wezwania.

Koszty postępowania mediacyjnego: 1 / opłata rejestracyjna 300zł + VAT, 2 / opłata mediacyjna zgodna z §12 ust.4 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego CM przy NRA w Warszawie.
Podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony przed pierwszą sesją.

[recaptcha]

 

 

 

logo strony internetowe