Użytkowanie wieczyste

4 października 2017

Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym, w składzie siedmiu sędziów, uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.

Orzeczenie to stanowi rozstrzygnięcie sporu o to, któremu z praw (użytkowania wieczystego gruntu czy odrębnej własności lokali w budynkach położonych na tym gruncie) nadać charakter dominujący. Sąd Najwyższy stwierdził, że nadanie prawu użytkowania wieczystego charakteru dominującego i wygaszenie, w związku z jego ustaniem, prawa własności lokalu nie znajduje wyraźnych podstaw, tym bardziej że wymagałoby to odejścia od literalnej wykładni przepisów ustawy o własności lokali i dokonywania jej wbrew temu, co wynika z art. 64 ust. 3 i art. 75 ust. 1 konstytucji.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, uchwała jest korzystna dla milionów obywateli, którym teraz nie grozi utrata prawa własności lokali w momencie upływu okresu wieczystego użytkowania gruntu.

Uchwała SN z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17

logo strony internetowe